TravelMaMa 小故事❘旅遊保險
shutterstock 1511632682 1000

就算經常去旅行,人在異鄉多少都有啲唔實在嘅感覺,畢竟你無法預知到任何意外。但係出發前睇定一啲旅行小資料,做足準備,咁就安心又放心啦!

民「保」於信篇

好多人都忽略咗旅遊保險,淨係訂完機票同酒店就等出發去玩,甚至乎聽講過有人會覺得自己有買份人壽保險就當係旅遊保險。Dodo姐都係政府廣告到講過:

「可惜係現實中 無人會提醒你 意外幾時會發生」

要記得,係旅行時一旦發生意外,一份好嘅旅遊保險就係你最強后盾。睇下旅遊保險有咩用途,之後再分析點樣嘅旅遊保險先為之最適合自己需要。

----------------------------------

1/ 旅遊保險的一般保障範圍

一般嚟講緊大眾常見係旅程中會發生嘅事,例如:行李遺失、受損或延誤,又或者金錢遺失,都係一般旅遊保險保障範圍入面。而旅程中發生意外死亡或永久傷殘賠償、係當地就醫嘅醫療費用賠償,就視乎本身的保險保額有幾多而唔同。但要留意返,有部分旅遊保險係「醫療費用賠償」有所謂嘅「墊底費」,廣義上是指你作為受保人就每筆索償需要自行負責嘅損失。保險公司係有權唔會全數退返俾你!

有旅遊保險更加會有「取消行程」一項,即係自己或家人因嚴重意外或疾病而取消行程,旅遊保險都會受保。

----------------------------------

2/ 旅遊保險的一般「不」保範圍

簡單嚟講戰爭及恐怖活動同嚴重騷亂,都唔會係旅遊保受保範圍。投保人係行程中進行某些極限運動造成的意外,又或者投保前已患的病症,甚至自殺,旅遊保險都唔會包。

----------------------------------

3/ 購買旅遊保險前必問問題:

– 將前往那裡旅遊?
唔同嘅保險計劃所承保嘅地區範圍同保費並唔一樣,所以投保前要確保旅行嘅地點係唔係包括係保障範圍之內。如果行程只限於亞洲區內,投保亞洲區的旅遊保險就足夠,唔係嘅話可能需要選擇全球保障計劃。

– 是否與家人同行?
如果同小孩同行,更加要清楚了解自己嘅旅遊保險計劃。與父母同行的子女可以同父母一齊投保「家庭旅遊保險計劃」,享受較低廉嘅保費。同高齡父母同遊,則需要為佢地另行安排旅遊保險。最緊要係,要留意返保險劃內有關對年幼子女或高齡父母的年齡限制同意外傷亡嘅賠償限額。

– 如何選擇保障期?
應確保行程係保單嘅保障期入面。如果經常要前往外地,可以揀保障期為半年或一年嘅旅遊保險計劃。係這段期間內嘅保障適用於多次旅遊,唔使次次都要買一份單次旅遊保險。

----------------------------------

4/ 保費如何計算?

旅遊保險保費主要按地區、外遊日數、保障範圍同保額而定。旅遊保險保費一般係按風險嘅高低而定。如果保障金額同範圍越大,保費就會越高。

即使同一家公司嘅旅遊保險亦都有分唔同嘅等級,例如保單有承保較高風險活動,保費都相對高啲。

最後旅遊保險一般分「單次投保計劃」和「全年計劃」:前者適合為一次旅遊或公幹的人士,後者則適合在一年內多次外遊或公幹人士。

Credit : Felix Poon